CGA-METAL
     
    


ท่อนอก ERW
ท่อนอก SML
ท่อประปาปลายเรียบ
ท่อสี่เหลี่ยมแบน
ท่อสี่เหลี่ยมแบน (เคลือบสีฟ้า)
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง (เคลือบสีฟ้า)
ท่อเหล็ก#40ซุบสังกะสีปลายเรียบ
ท่อเหล็กดำ
ท่อในประเทศ
ท่อไซเลอร์
ท่อไอเสีย
หน้าแปลนบอด
หน้าแปลนเชื่อม
อุปกรณ์ประปา
อุปกรณ์สตีมดำ
อุปกรณ์สตีมแดง
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเกลียว
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเชื่อม
อุปกรณ์เชื่อม#40 (ชุบสังกะสี)
อุปกรณ์เหล็กดำ ชนิดมีตะเข็บ
อุปกรณ์ไซเลอร์
เหล็กฉากจีนแดง
เหล็กฉากสหวิริยา (SSI)
เหล็กตัวซี
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางฮ่องกง
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
เหล็กเพลาขาว
เหล็กเส้นก่อสร้าง
เหล็กแบนตัด
เหล็กแบนรีด
เหล็กแผ่นดำ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลม (เคลือบฟ้า)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนฟ้า
Carbon Steel
Stainless Steel Pipe


>>Our Link<<

CGA
FUJIZAKURA
BOI
ASID

Special offers

Catalog

[0]:
ท่อประปา (BS-S) | ท่อประปา (BS-M) | ท่อประปา (BS-H)
ท่อนอก ERW [10]:
ท่อนอก SML [35]:
ท่อประปาปลายเรียบ [12]:
ท่อสี่เหลี่ยมแบน [39]:
กล่องไม้ขีด 2" | กล่องไม้ขีด 3" | กล่องไม้ขีด 4" | กล่องไม้ขีด 5" | กล่องไม้ขีด 6"
ท่อสี่เหลี่ยมแบน (เคลือบสีฟ้า) [58]:
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง [77]:
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง (เคลือบสีฟ้า) [60]:
ท่อเหล็ก#40ซุบสังกะสีปลายเรียบ [0]:
ท่อเหล็กดำ [134]:
ท่อในประเทศ [17]:
ท่อไซเลอร์ [0]:
ท่อไอเสีย [8]:
หน้าแปลนบอด [0]:
หน้าแปลนเชื่อม [0]:
อุปกรณ์ประปา [1]:
อุปกรณ์สตีมดำ [0]:
อุปกรณ์สตีมแดง [0]:
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเกลียว [0]:
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเชื่อม [0]:
SCH10 | SCH40
อุปกรณ์เชื่อม#40 (ชุบสังกะสี) [0]:
อุปกรณ์เหล็กดำ ชนิดมีตะเข็บ [0]:
อุปกรณ์ไซเลอร์ [0]:
เหล็กฉากจีนแดง [2]:
เหล็กฉากสหวิริยา (SSI) [39]:
เหล็กตัวซี [30]:
เหล็กตัวซี 3" | เหล็กตัวซี 4" | เหล็กตัวซี 5" | เหล็กตัวซี 6"
เหล็กรางน้ำ [17]:
สหวิริยา(SSI) | ไทยอัม,ทรัพย์,บลส
เหล็กรางฮ่องกง [2]:
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน [0]:
เหล็กเพลาขาว [23]:
เหล็กเส้นก่อสร้าง [0]:
เหล็กแบนตัด [0]:
เหล็กแบนรีด [0]:
เหล็กแผ่นดำ [6]:
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลม (เคลือบฟ้า) [0]:
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส [0]:
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนฟ้า [0]:
Carbon Steel [1]:
Stainless Steel Pipe [28]:
SCH10 (TP304) | SCH40 (TP304)

 

Copyright © CGA-METAL. All rights reserved.