CGA-METAL
     
    


ท่อนอก ERW
ท่อนอก SML
ท่อประปาปลายเรียบ
ท่อสี่เหลี่ยมแบน
ท่อสี่เหลี่ยมแบน (เคลือบสีฟ้า)
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง (เคลือบสีฟ้า)
ท่อเหล็ก#40ซุบสังกะสีปลายเรียบ
ท่อเหล็กดำ
ท่อในประเทศ
ท่อไซเลอร์
ท่อไอเสีย
หน้าแปลนบอด
หน้าแปลนเชื่อม
อุปกรณ์ประปา
อุปกรณ์สตีมดำ
อุปกรณ์สตีมแดง
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเกลียว
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเชื่อม
อุปกรณ์เชื่อม#40 (ชุบสังกะสี)
อุปกรณ์เหล็กดำ ชนิดมีตะเข็บ
อุปกรณ์ไซเลอร์
เหล็กฉากจีนแดง
เหล็กฉากสหวิริยา (SSI)
เหล็กตัวซี
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางฮ่องกง
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
เหล็กเพลาขาว
เหล็กเส้นก่อสร้าง
เหล็กแบนตัด
เหล็กแบนรีด
เหล็กแผ่นดำ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลม (เคลือบฟ้า)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนฟ้า
Carbon Steel
Stainless Steel Pipe


>>Our Link<<

CGA
FUJIZAKURA
BOI
ASID

Home : ท่อนอก SML :

[1-16]  [17-32]  [33-35]  [next] [show all]

ท่อนอก SML 3/8" SCH80
Price: ฿1800.00

NB: "
OD: mm.
THICK: 3.20 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก SML 1/2" SCH40
Price: ฿960.00

NB: "
OD: 21.30 mm.
THICK: 2.77 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก SML 1/2" SCH80
Price: ฿1260.00

NB: "
OD: 21.30 mm.
THICK: 3.73 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก SML 3/4" SCH40
Price: ฿1290.00

NB: "
OD: 26.70 mm.
THICK: 2.87 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก SML 3/4" SCH80
Price: ฿1650.00

NB: "
OD: 26.70 mm.
THICK: 3.91 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก SML 1" SCH40
Price: ฿1560.00

NB: "
OD: 33.40 mm.
THICK: 3.38 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก SML 1" SCH80
Price: ฿1980.00

NB: "
OD: 33.40 mm.
THICK: 4.55 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก SML 1.1/4" SCH40
Price: ฿2040.00

NB: "
OD: 42.20 mm.
THICK: 3.56 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก SML 1.1/4" SCH80
Price: ฿2730.00

NB: "
OD: 42.20 mm.
THICK: 4.85 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก SML 1.1/2" SCH40
Price: ฿2400.00

NB: "
OD: 48.30 mm.
THICK: 3.68 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก SML 1.1/2" SCH80
Price: ฿3300.00

NB: "
OD: 48.30 mm.
THICK: 5.08 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก SML 2" SCH40
Price: ฿2580.00

NB: "
OD: 60.30 mm.
THICK: 3.91 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก SML 2" SCH80
Price: ฿3660.00

NB: "
OD: 60.30 mm.
THICK: 5.54 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก SML 2.1/2" SCH40
Price: ฿4050.00

NB: "
OD: 73 mm.
THICK: 5.16 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก SML 2.1/2" SCH80
Price: ฿5550.00

NB: "
OD: 73 mm.
THICK: 7.01 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก SML 3" SCH40
Price: ฿5370.00

NB: "
OD: 88.90 mm.
THICK: 5.49 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถแจังให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

[1-16]  [17-32]  [33-35]  [next] [show all]
 

Copyright © CGA-METAL. All rights reserved.