CGA-METAL
     
    


ท่อนอก ERW
ท่อนอก SML
ท่อประปาปลายเรียบ
ท่อสี่เหลี่ยมแบน
ท่อสี่เหลี่ยมแบน (เคลือบสีฟ้า)
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง (เคลือบสีฟ้า)
ท่อเหล็ก#40ซุบสังกะสีปลายเรียบ
ท่อเหล็กดำ
ท่อในประเทศ
ท่อไซเลอร์
ท่อไอเสีย
หน้าแปลนบอด
หน้าแปลนเชื่อม
อุปกรณ์ประปา
อุปกรณ์สตีมดำ
อุปกรณ์สตีมแดง
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเกลียว
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเชื่อม
อุปกรณ์เชื่อม#40 (ชุบสังกะสี)
อุปกรณ์เหล็กดำ ชนิดมีตะเข็บ
อุปกรณ์ไซเลอร์
เหล็กฉากจีนแดง
เหล็กฉากสหวิริยา (SSI)
เหล็กตัวซี
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางฮ่องกง
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
เหล็กเพลาขาว
เหล็กเส้นก่อสร้าง
เหล็กแบนตัด
เหล็กแบนรีด
เหล็กแผ่นดำ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลม (เคลือบฟ้า)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนฟ้า
Carbon Steel
Stainless Steel Pipe


>>Our Link<<

CGA
FUJIZAKURA
BOI
ASID

Home : ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง :

[1-16]  [17-32]  [33-48]  [49-64]  [65-77]  [next] [show all]

ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1/2"x1/2"x1.2 mm.
- ความหนา 1.2 mm.
- น้ำหนัก 2.45 Kg./เส้น
- มัดละ 320 เส้น


ท่อเหลี่ยมโปร่ง 3/4"x3/4"x1.0 mm.
- ความหนา 1.0 mm.
- น้ำหนัก 3.22 Kg./เส้น
- มัดละ 225 เส้น


ท่อเหลี่ยมโปร่ง 3/4"x3/4"x1.2 mm.
Price: ฿172.00
- ความหนา 1.2 mm.
- น้ำหนัก 3.82 Kg./เส้น
- มัดละ 240 เส้น
- ราคาเส้นละ 172 บาท


ท่อเหลี่ยมโปร่ง 3/4"x3/4"x1.0 mm.
Price: ฿191.00
- ความหนา 1.5 mm.
- น้ำหนัก 4.51 Kg./เส้น
- มัดละ 240 เส้น
- ราคาเส้นละ 191 บาท


ท่อเหลี่ยมโปร่ง 3/4"x3/4"x1.7 mm.
Price: ฿220.00
- ความหนา 1.7 mm.
- น้ำหนัก 5.39 Kg./เส้น
- มัดละ 240 เส้น
- ราคาเส้นละ 220 บาท


ท่อเหลี่ยมโปร่ง 3/4"x3/4"x2.0 mm.
Price: ฿242.00
- ความหนา 2.0 mm.
- น้ำหนัก 5.88 Kg./เส้น
- ราคาเส้นละ 242 บาท


ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น 0.7)
- ความหนา 0.7 mm.
- น้ำหนัก 3.03 Kg./เส้น
- ราคา บาท


ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น0.8)
- ความหนา 0.8 mm.
- น้ำหนัก 3.32 Kg./เส้น
- มัดละ 144 เส้น - ราคาเส้นละ บาท


ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น0.9)
- ความหนา 0.9 mm.(ผิวขาว)
- น้ำหนัก 3.87 Kg./เส้น
- มัดละ 144 เส้น - ราคาเส้นละ บาท


ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น1.0)
- ความหนา 1.0 mm.(ผิวดำ)
- น้ำหนัก 4.12 Kg./เส้น
- มัดละ 144 เส้น - ราคาเส้นละ บาท


ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น1.2เบา)
- ความหนา 1.2 mm.(เบา)
- น้ำหนัก 4.67 Kg./เส้น
- มัดละ 144 เส้น - ราคาเส้นละ บาท


ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น1.2)
Price: ฿214.00
- ความหนา 1.2 mm.(ผิวดำ)
- น้ำหนัก 4.81 Kg./เส้น
- มัดละ 144 เส้น - ราคาเส้นละ 214 บาท


ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น1.5)
Price: ฿240.00
- ความหนา 1.5 mm.
- น้ำหนัก 5.6 Kg./เส้น
- มัดละ 144 เส้น - ราคาเส้นละ 240 บาท


ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น1.7)
Price: ฿277.00
- ความหนา 1.7 mm.
- น้ำหนัก 6.68 Kg./เส้น
- มัดละ 100 เส้น - ราคาเส้นละ 277 บาท


ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น1.8)
Price: ฿286.00
- ความหนา 1.8 mm.
- น้ำหนัก 7.13,7.09 Kg./เส้น
- มัดละ 100 เส้น - ราคาเส้นละ 286 บาท


ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น2.0)
Price: ฿302.00
- ความหนา 2.0 mm.
- น้ำหนัก 7.43,7.76 Kg./เส้น
- มัดละ 100,144 เส้น - ราคาเส้นละ 302 บาท


[1-16]  [17-32]  [33-48]  [49-64]  [65-77]  [next] [show all]
 

Copyright © CGA-METAL. All rights reserved.