CGA-METAL
     
    


ท่อนอก ERW
ท่อนอก SML
ท่อประปาปลายเรียบ
ท่อสี่เหลี่ยมแบน
ท่อสี่เหลี่ยมแบน (เคลือบสีฟ้า)
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง (เคลือบสีฟ้า)
ท่อเหล็ก#40ซุบสังกะสีปลายเรียบ
ท่อเหล็กดำ
ท่อในประเทศ
ท่อไซเลอร์
ท่อไอเสีย
หน้าแปลนบอด
หน้าแปลนเชื่อม
อุปกรณ์ประปา
อุปกรณ์สตีมดำ
อุปกรณ์สตีมแดง
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเกลียว
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเชื่อม
อุปกรณ์เชื่อม#40 (ชุบสังกะสี)
อุปกรณ์เหล็กดำ ชนิดมีตะเข็บ
อุปกรณ์ไซเลอร์
เหล็กฉากจีนแดง
เหล็กฉากสหวิริยา (SSI)
เหล็กตัวซี
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางฮ่องกง
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
เหล็กเพลาขาว
เหล็กเส้นก่อสร้าง
เหล็กแบนตัด
เหล็กแบนรีด
เหล็กแผ่นดำ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลม (เคลือบฟ้า)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนฟ้า
Carbon Steel
Stainless Steel Pipe


>>Our Link<<

CGA
FUJIZAKURA
BOI
ASID

Price list

    ท่อประปา (BS-S)
    ท่อประปา(BS-S) 1/2" ฿297.00
    ท่อประปา(BS-S) 3/4" ฿397.00
    ท่อประปา(BS-S) 1" ฿515.00
    ฿678.00
    ท่อประปา(BS-S) 1.1/2" ฿807.00
    ท่อประปา(BS-S) 2" ฿1100.00
    ท่อประปา(BS-S) 2.1/2" ฿1500.00
    ท่อประปา(BS-S) 3" ฿1750.00
    ท่อประปา(BS-S) 4" ฿2310.00
    ท่อประปา(BS-S) 5" ฿3240.00
    ท่อประปา(BS-S) 6" ฿3840.00
    ท่อประปา (BS-M)
    ท่อประปา(BS-M) 1/2" ฿342.00
    ท่อประปา(BS-M) 3/4" ฿437.00
    ท่อประปา(BS-M) 1" ฿670.00
    ท่อประปา(BS-M) 1.1/4" ฿890.00
    ท่อประปา(BS-M) 1.1/2" ฿1000.00
    ท่อประปา(BS-M) 2" ฿1324.00
    ท่อประปา(BS-M) 2.1/2" ฿1670.00
    ท่อประปา(BS-M) 3" ฿2170.00
    ท่อประปา(BS-M) 4" ฿3095.00
    ท่อประปา(BS-M) 5" ฿4150.00
    ท่อประปา(BS-M) 6" ฿4925.00
    ท่อประปา (BS-H)
    ท่อประปา(BS-H) 1/2" ฿410.00
    ท่อประปา(BS-H) 3/4" ฿530.00
    ท่อประปา(BS-H) 1" ฿805.00
    ท่อประปา(BS-H) 1.1/4" ฿1040.00
    ท่อประปา(BS-H) 1.1/2" ฿1200.00
    ท่อประปา(BS-H) 2" ฿1670.00
    ท่อประปา(BS-H) 2.1/2" ฿2050.00
    ท่อประปา(BS-H) 3" ฿2610.00
    ท่อประปา(BS-H) 4" ฿3750.00
    ท่อประปา(BS-H) 5" ฿4635.00
    ท่อประปา(BS-H) 6" ฿5520.00
ท่อเหล็ก#40ซุบสังกะสีปลายเรียบ
อุปกรณ์ประปา
ท่อประปาปลายเรียบ
ท่อประปาปลายเรียบ 1/2"x1.5mm. ฿312.00
ท่อประปาปลายเรียบ 3/4"X1.5mm. ฿396.00
ท่อประปาปลายเรียบ 1"x1.5mm. ฿480.00
ท่อประปาปลายเรียบ 1.1/4"x1.5mm. ฿622.00
ท่อประปาปลายเรียบ 1.1/4"x1.8mm. ฿725.00
ท่อประปาปลายเรียบ 2.1/2"x1.5mm. ฿707.00
ท่อประปาปลายเรียบ 2"x1.7mm. ฿1038.00
ท่อประปาปลายเรียบ 6" (M) มอก. ฿4987.00
ท่อประปาปลายเรียบ 8"x4.5mm.(SAM) ฿8549.00
ท่อประปาปลายเรียบ 8"x5.5mm.(พ่น5.8mm.)(TMS) ฿9718.00
ท่อประปาปลายเรียบ 8"x5.8mm. ฿11773.00
ท่อประปาปลายเรียบ 10"x6.0mm. ฿16140.00
เหล็กเพลาขาว
เหล็กเพลาขาว 3/8" ฿42.60
เหล็กเพลาขาว 1/2" ฿41.00
เหล็กเพลาขาว 5/8" ฿38.00
เหล็กเพลาขาว 3/4" ฿38.00
เหล็กเพลาขาว 7/8" ฿38.00
เหล็กเพลาขาว 1" ฿38.00
เหล็กเพลาขาว 1.1/8" ฿38.00
เหล็กเพลาขาว 1.1/4" ฿38.00
เหล็กเพลาขาว 1.3/8" ฿40.50
เหล็กเพลาขาว 1.1/2" ฿38.20
เหล็กเพลาขาว 1.3/4" ฿39.60
เหล็กเพลาขาว 2" ฿39.60
เหล็กเพลาขาว 2.1/2" ฿44.60
ท่อเหล็กดำ
ท่อเหล็กดำ 3/8"x2.0mm. ฿273.00
ท่อเหล็กดำ 1/2"x1.2mm. ฿149.00
ท่อเหล็กดำ 1/2"x1.5mm. ฿180.00
ท่อเหล็กดำ 1/2"x2.0mm. ฿210.00
ท่อเหล็กดำ 5/8"x1.2mm. ฿120.00
ท่อเหล็กดำ 3/4"x1.0mm.(จีน) ฿172.00
ท่อเหล็กดำ 3/4"x1.2mm. ฿196.00
ท่อเหล็กดำ 3/4"x1.5mm. ฿221.00
ท่อเหล็กดำ 3/4"x1.7mm. ฿254.00
ท่อเหล็กดำ 3/4"x2.0mm. ฿279.00
ท่อเหล็กดำ 3/4"x2.5mm. ฿362.00
ท่อเหล็กดำ 1"x1.2mm. ฿225.00
ท่อเหล็กดำ 1"x1.5mm. ฿265.00
ท่อเหล็กดำ 1"x1.7mm. ฿322.00
ท่อเหล็กดำ 1"x1.7mm.(OD33) ฿336.00
ท่อเหล็กดำ 1"x2.0mm. ฿353.00
ท่อเหล็กดำ 1"x2.3mm.(มอก.) ฿448.00
ท่อเหล็กดำ 1"x2.5mm.(เบา) ฿390.00
ท่อเหล็กดำ 1"x2.5mm. ฿425.00
ท่อเหล็กดำ 1"x2.7mm. ฿462.00
ท่อเหล็กดำ 1"x3.2mm. ฿553.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/4"x1.2mm. ฿298.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/4"x1.5mm. ฿359.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/4"x1.7mm. ฿405.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/4"x1.8mm. ฿422.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/4"x2.0mm. ฿455.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/4"x2.5mm.(เบา) ฿485.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/4"x2.3mm.(มอก.) ฿681.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/4"x2.5mm. ฿554.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/4"x2.7mm. ฿597.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/4"x3.0mm. ฿651.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/4"x3.2mm. ฿852.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/2"x1.2mm. ฿348.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/2"x1.5mm. ฿388.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/2"x1.7mm. ฿480.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/2"x1.7mm.(OD47) ฿490.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/2"x2.0mm. ฿524.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/2"x2.3mm.(เบา) ฿577.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/2"x2.3mm.(มอก.) ฿646.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/2"x2.5mm. ฿626.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/2"x2.7mm. ฿682.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/2"x3.0mm. ฿753.00
ท่อเหล็กดำ 1.1/2"x3.2mm.(มอก.) ฿886.00
ท่อเหล็กดำ 1.12"x4.0mm. ฿1019.00
ท่อเหล็กดำ 2"x1.7mm. ฿590.00
ท่อเหล็กดำ 2"x2.0mm. ฿660.00
ท่ีอเหล็กดำ 2"x2.3mm.(JIS) ฿811.00
ท่อเหล็กดำ 2"x2.5(เบา) ฿716.00
ท่อเหล็กดำ 2"x2.5mm. ฿820.00
ท่อเหล็กดำ 2"x2.7mm. ฿886.00
ท่อเหล็กดำ 2"x3.0mm. ฿965.00
ท่อเหล็กดำ 2"x3.2mm. ฿1050.00
ท่อเหล็กดำ 2"x3.2mm.(มอก.) ฿1111.00
ท่อเหล็กดำ 2"x4.0mm.(มอก.) ฿1638.00
ท่อเหล็กดำ 2"x4.0mm. ฿1270.00
ท่อเหล็กดำ 2.1/2"x1.7mm. ฿776.00
ท่อเหล็กดำ 2.1/2"x2.0mm. ฿842.00
ท่อเหล็กดำ 2.1/2"x2.5mm. ฿1024.00
ท่อเหล็กดำ 2.1/2"x2.7mm. ฿1111.00
ท่อเหล็กดำ 2.1/2"x2.8mm.(JIS) ฿1448.00
ท่อเหล็กดำ 2.1/2"x3.0mm. ฿1221.00
ท่อเหล็กดำ 2.1/2"x3.2mm.(มอก.) ฿1407.00
ท่อเหล็กดำ 2.1/2"x3.2mm. ฿1335.00
ท่อเหล็กดำ 2.1/2"x3.5mm. ฿1439.00
ท่อเหล็กดำ 2.1/2"x4.0mm. ฿1614.00
ท่อเหล็กดำ 3"x1.7mm. ฿899.00
ท่อเหล็กดำ 3"x1.8mm. ฿915.00
ท่อเหล็กดำ 3"x2.0mm. ฿1002.00
ท่อเหล็กดำ 3"x2.5mm.(เบา) ฿1076.00
ท่อเหล็กดำ 3"x2.5mm. ฿1202.00
ท่อเหล็กดำ 3"x2.7mm. ฿1297.00
ท่อเหล็กดำ 3"x3.0mm. ฿1431.00
ท่อเหล็กดำ 3"x3.2mm. ฿1555.00
ท่อเหล็กดำ 3"x3.2mm.(มอก.) ฿2027.00
ท่อเหล็กดำ 3"x3.5mm. ฿1698.00
ท่อเหล็กดำ 3"x4.0mm. ฿1930.00
ท่อเหล็กดำ 3"x4.0mm.(มอก.) ฿2182.00
ท่อเหล็กดำ 3"x4.5mm. ฿2180.00
ท่อเหล็กดำ 3.1/2"x3.0mm. ฿1705.00
ท่อเหล็กดำ 3.1/2"x3.2mm.(มอก.) ฿2378.00
ท่อเหล็กดำ 3.1/2"x4.0mm.(มอก.) ฿2829.00
ท่อเหล็กดำ 3.1/2"x4.0mm. ฿2280.00
ท่อเหล็กดำ 3.1/2"x4.5mm. ฿2572.00
ท่อเหล็กดำ 3.1/2"x5.0mm. ฿2879.00
ท่อเหล็กดำ 4"x1.7mm. ฿1150.00
ท่อเหล็กดำ 4"x2.0mm. ฿1262.00
ท่อเหล็กดำ 4"x2.5mm.(เบา) ฿1456.00
ท่อเหล็กดำ 4"x2.5mm. ฿1583.00
ท่อเหล็กดำ 4"x2.7mm. ฿1678.00
ท่อเหล็กดำ 4"x3.0mm.(เบา) ฿1766.00
ท่อเหล็กดำ 4"x3.0mm. ฿1892.00
ท่อเหล็กดำ 4"x3.2mm.(มอก.) ฿2776.00
ท่อเหล็กดำ 4"x3.5mm. ฿2209.00
ท่อเหล็กดำ 4"x4.0mm. ฿2480.00
ท่อเหล็กดำ 4"x 4.5mm.(เบา) ฿2640.00
ท่อเหล็กดำ 4"x4.5mm. ฿2824.00
ท่อเหล็กดำ 5"x2.5mm. ฿2039.00
ท่อเหล็กดำ 5"x2.7mm. ฿2162.00
ท่อเหล็กดำ 5"x3.0mm. ฿1002.00
ท่อเหล็กดำ 5"x4.0mm. ฿3142.00
ท่อเหล็กดำ 5"x4.5mm. ฿3634.00
ท่อเหล็กดำ 6"x2.5mm. ฿2352.00
ท่อเหล็กดำ 6"x2.7mm. ฿2569.00
ท่อเหล็กดำ 6"x3.3mm. ฿3142.00
ท่อเหล็กดำ 6"x4.0mm. ฿3747.00
ท่อเหล็กดำ 6"x4.5mm.(เบา) ฿3999.00
ท่อเหล็กดำ 6"x4.5mm. ฿4307.00
ท่อเหล็กดำ 6"x4.8mm. ฿4528.00
ท่อเหล็กดำ 6"x5.0mm. ฿4687.00
ท่อเหล็กดำ 6"x5.5mm. ฿5321.00
ท่อเหล็กดำ 6"x6.0mm. ฿5582.00
ท่อเหล็กดำ 8"x4.0mm. ฿5175.00
ท่อเหล็กดำ 8"x4.5mm. ฿5915.00
ท่อเหล็กดำ 8"x4.8mm. ฿6197.00
ท่อเหล็กดำ 8"x6.0mm. ฿7491.00
ท่อเหล็กดำ 10"x4.5mm. ฿7998.00
ท่อเหล็กดำ 10"x6.0mm. ฿10442.00
ท่อเหล็กดำ 14"x6.5mm. ฿15058.00
ท่อเหล็กดำ 14"x7.5mm. ฿17345.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 3/4"x3/4"x1.2 mm. ฿172.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 3/4"x3/4"x1.0 mm. ฿191.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 3/4"x3/4"x1.7 mm. ฿220.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 3/4"x3/4"x2.0 mm. ฿242.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น1.2) ฿214.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น1.5) ฿240.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น1.7) ฿277.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น1.8) ฿286.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น2.0) ฿302.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm.(รุ่น2.0มอก.) ฿343.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.3mm. ฿375.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x3.2mm.(รุ่น2.5) ฿372.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x3.2mm.(รุ่น2.7) ฿415.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x2.3mm.(รุ่น1.2) ฿294.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x2.3mm.(รุ่น1.4) ฿328.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x2.3mm.(รุ่น1.7) ฿374.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x2.3mm.(รุ่น1.8) ฿390.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x2.3mm.(รุ่น2.0) ฿398.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x3.2mm.(รุ่น2.7) ฿545.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x2.3mm.(รุ่น1.2เบา) ฿334.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x2.3mm.(รุ่น1.2) ฿341.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x2.3mm.(รุ่น1.4) ฿387.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x2.3mm.(รุ่น1.7) ฿444.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x2.3mm.(รุ่น1.8) ฿454.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x2.3mm.(รุ่น2.0) ฿483.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x3.2mm.(รุ่น2.5) ฿618.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x3.2mm.(รุ่น2.7) ฿650.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x3.2mm.(รุ่น3.2) ฿804.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x2.3mm.(รุ่น1.2) ฿454.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x2.3mm.(รุ่น1.5เบา) ฿499.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x2.3mm.(รุ่น1.5) ฿513.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x2.3mm.(รุ่น1.7) ฿590.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x2.3mm.(รุ่น1.8) ฿615.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x2.3mm.(รุ่น2.0) ฿638.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x2.3mm.(รุ่น2.3) ฿818.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x3.2mm.(รุ่น2.5) ฿802.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x3.2mm.(รุ่น2.7) ฿859.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x3.2mm.(รุ่น3.0เบา) ฿919.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x3.2mm.(รุ่น3.2มอก.) ฿1162.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 2.1/2"x2.1/2"x2.3mm.(รุ่น2.1) ฿966.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 3"x3"x3.2mm.(รุ่น1.7) ฿937.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 3"x3"x3.2mm.(รุ่น1.8) ฿965.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 3"x3"x3.2mm.(รุ่น2.0) ฿1028.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 3"x3"x3.2mm.(รุ่น2.5) ฿1250.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 3"x3"x3.2mm.(รุ่น2.7) ฿1361.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 4"x4"x2.3mm.(รุ่น1.5) ฿1345.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 4"x4"x2.3mm.(รุ่น1.7) ฿1262.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 4"x4"x2.3mm.(รุ่น1.8) ฿1307.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 4"x4"x2.3mm.(รุ่น2.5) ฿1707.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 4"x4"x3.2mm.(รุ่น2.7) ฿1859.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 4"x4"x3.2mm.(รุ่น3.2มอก.) ฿2537.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 4"x4"x3.2mm.(รุ่น4.0) ฿3154.00
ท่อเหลี่ยมโปร่ง 4"x4"x3.2mm.(รุ่น4.5) ฿3354.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน
    กล่องไม้ขีด 2"
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 50x25x2.3mm.(รุ่น 1.2mm.) ฿341.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 50x25x2.3mm.(รุ่น 1.4mm.) ฿387.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 50x25x2.3mm.(รุ่น 1.7mm.) ฿444.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 50x25x2.3mm.(รุ่น 1.8mm.) ฿454.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 50x25x2.3mm.(รุ่น 2.0mm.) ฿488.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 50x25x3.2mm.(รุ่น 2.7mm.) ฿641.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 50x25x3.2mm.(รุ่น 3.0mm.) ฿729.00
    กล่องไม้ขีด 3"
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 75x40x3.2mm.(รุ่นเบา 2.5mm.) ฿829.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 75x40x3.2mm.(รุ่น 2.5mm.) ฿902.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 75x40x3.2mm.(รุ่น 2.7mm.) ฿1.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 75x40x3.2mm.(รุ่น 3.0mm.) ฿1.00
    กล่องไม้ขีด 4"
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 4"x2"x3.2mm.(รุ่นเบา 2.5mm.) ฿1073.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 4"x2"3.2mm.(รุ่น 2.5mm.) ฿1247.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 4"x2"x3.2mm.(รุ่น 2.7mm.) ฿1361.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 4"x2"x3.2mm.(รุ่น 3.0mm.) ฿1480.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 4"x2"x3.2mm.(รุ่น 3.2mm.) ฿1852.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 100x50x2.3mm.(รุ่น 1.2mm.) ฿720.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 100x50x2.3mm.(รุ่น 1.5mm.) ฿804.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 100x50x2.3mm.(รุ่น 1.7mm.) ฿924.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 100x50x2.3mm.(รุ่น 1.8mm.) ฿944.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 100x50x2.3mm. ฿1014.00
    กล่องไม้ขีด 5"
    กล่องไม้ขีด 6"
    ท่อเหลี่ยมแบน (กล่องไม้ขีด) 150x50x3.2 mm.(รุ่น 2.5mm.) ฿1721.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 150x50x3.2 mm.(รุ่น 2.7mm.) ฿1857.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 150x50x2.3mm.(รุ่น 1.8mm.) ฿1296.00
    ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 150x50x2.3mm.(รุ่น 2.0mm.) ฿1372.00
ท่อไอเสีย
เหล็กแผ่นดำ
เหล็กแผ่นดำ 4'x8'x1/8" (2.7-3.0mm.) ฿37.50
เหล็กแผ่นดำ 5'x10'x1/8" (2.7-3.0mm.) ฿37.50
หล็กแผ่นดำ 5'x20'x1/8" (2.7-3.0mm.) ฿37.50
เหล็กแผ่นดำ 4'x8'x5/32" (4.0mm.) ฿37.10
เหล็กแผ่นดำ 5'x10'x5/32" (4.0mm.) ฿37.10
เหล็กแผ่นดำ 5'x20'x5/32" (4.0mm.) ฿37.50
เหล็กรางน้ำ
    สหวิริยา(SSI)
    เหล็กรางน้ำSSI 2"x1"(เบา) ฿751.00
    เหล็กรางน้ำSSI 3"x1.1/2"(เบา) ฿1096.00
    เหล็กรางน้ำSSI 3"x1.1/2"(เต็ม) ฿1433.00
    เหล็กรางน้ำSSI 4"x2"(เบา) ฿1726.00
    เหล็กรางน้ำSSI 4"x2"(เต็ม) ฿2071.00
    เหล็กรางน้ำSSI 5"x2.1/2"(เบา) ฿2589.00
    เหล็กรางน้ำSSI 5"x2.1/2"(เต็ม) ฿2934.00
    เหล็กรางน้ำSSI 6"x3"(เบา) ฿3711.00
    เหล็กรางน้ำSSI 6"x3"(เต็ม) ฿4228.00
    ไทยอัม,ทรัพย์,บลส
    เหล็กรางน้ำ 2"x1"(เบา) ฿751.00
    เหล็กรางน้ำ 3"x1.1/2"(เบา) ฿1096.00
    เหล็กรางน้ำ 3"x1.1/2"(ชุบ) ฿2131.00
    เหล็กรางน้ำ 4"x2"(เบา) ฿1726.00
    เหล็กรางน้ำ 4"x2"(ชุบ) ฿3293.00
    เหล็กรางน้ำ 5"x2.1/2"(เบา) ฿2589.00
    เหล็กรางน้ำ 6"x3"(เบา) ฿3711.00
    เหล็กรางน้ำ 6"x3"(เต็ม) ฿4228.00
เหล็กเส้นก่อสร้าง
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
เหล็กรางฮ่องกง
เหล็กรางฮ่องกง 1" (บาง) ฿132.00
เหล็กรางฮ่องกง 1"(หนา) ฿164.00
เหล็กแบนรีด
เหล็กฉากสหวิริยา (SSI)
เหล็กฉากSSI 4"x3/8" ฿3107.00
เหล็กฉากSSI 4"x1/2" ฿3624.00
เหล็กฉากSSI 4"x1/4" ฿2330.00
เหล็กฉากSSI 3/4"x1/8" ฿156.00
เหล็กฉากSSI 7/8"x1/8" ฿164.00
เหล็กฉากSSI 1"x1/8" ฿182.00
เหล็กฉากSSI 1"x1/8" ฿277.00
เหล็กฉากSSI 1"x3/16" ฿328.00
เหล็กฉากSSI 1"x3/16" ฿363.00
เหล็กฉากSSI 1.1/4"x1/8" ฿216.00
เหล็กฉากSSI 1.1/4"x1/8" ฿308.00
เหล็กฉากSSI 1.1/4"x3/16" ฿380.00
เหล็กฉากSSI 1.1/4"x3/16" ฿484.00
เหล็กฉากSSI 1.1/2"x1/8" ฿268.00
เหล็กฉากSSI 1.1/2"x1/8" ฿380.00
เหล็กฉากSSI 1.1/2"x5/32" ฿458.00
เหล็กฉากSSI 1.1/2"x5/32" ฿501.00
เหล็กฉากSSI 1.1/2"x3/16" ฿553.00
เหล็กฉากSSI 1.1/2"x3/16" ฿622.00
เหล็กฉากSSI 1.1/2"x1/4" ฿743.00
เหล็กฉากSSI 2"x1/8" ฿372.00
เหล็กฉากSSI 2"x1/8" ฿475.00
เหล็กฉากSSI 2"x5/32" ฿544.00
เหล็กฉากSSI 2"x5/32" ฿648.00
เหล็กฉากSSI 2"x3/16" ฿708.00
เหล็กฉากSSI 2"x3/16" ฿794.00
เหล็กฉากSSI 2"x1/4" ฿829.00
เหล็กฉากSSI 2"x1/4" ฿906.00
เหล็กฉากSSI 2.1/2"x5.0mm. ฿1036.00
เหล็กฉากSSI 2.1/2"x1/4" ฿1243.00
เหล็กฉากSSI 2.1/2"x5/16" ฿1640.00
เหล็กฉากSSI 3"x1/2" ฿2589.00
เหล็กฉากSSI 3"x1/4" ฿1277.00
เหล็กฉากSSI 3"x1/4" ฿1433.00
เหล็กฉากSSI 3"x3/8" ฿1899.00
เหล็กฉากSSI 3"x3/8" ฿2106.00
เหล็กฉากSSI 3.1/2"x3/8" ฿2762.00
เหล็กฉากSSI 3.1/2"x1/4" ฿1985.00
เหล็กแบนตัด
เหล็กตัวซี
    เหล็กตัวซี 3"
    เหล็กตัวซี 3"x1.1/2"x1.2mm. ฿526.00
    เหล็กตัวซี 3"x1.1/2"x1.2mm. ฿550.00
    เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 mm. ฿555.00
    เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 mm. ฿39.70
    เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3(13-16kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 75x45x15x3.2 mm.(16-20kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 4"
    เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3mm.(10-11kg.) ฿678.00
    เหล็กตัวซี 100x50x2.3mm.(12-13kg.) ฿690.00
    เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 mm.(13-14kg.) ฿693.00
    เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3mm.(14-15kg.) ฿698.00
    เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3mm.(16-19kg.) ฿39.70
    เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3mm.(19-20kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2mm.(17-24kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2mm.(24-25kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2mm.(25-27kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2mm.(28-29kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 5"
    เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3mm.(19-20kg.) ฿39.70
    เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3mm.(20-21kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3mm.(21-22kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3mm.(22-23kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2mm.(23-31kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี(พับ) 125x50x20x2.3mm.(25-26kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 6"
    เหล็กตัวซี 150x50x20x2.3mm.(22-26kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2mm.(29-31k.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2mm.(31-32kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2mm.(32-34kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2mm.(34-35kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2mm.(35-37kg.) ฿37.80
    เหล็กตัวซี(พับ) 150x50x20x2.3mm.(25-26kg.) ฿37.80
ท่อในประเทศ
ท่อในประเทศ(#40) 1/2" ฿280.00
ท่อในประทศ(#40) 3/4" ฿365.00
ท่อในประเทศ(#40) 1" ฿555.00
ท่อในประเทศ(#40) 1.1/4" ฿765.00
ท่อในประเทศ(#40) 1.1/2" ฿880.00
ท่อในประทศ(#40) 2" ฿1200.00
ท่อในประเทศ(#40) 2.1/2" ฿1910.00
ท่อในประเทศ(#40) 3" ฿2460.00
ท่อในประเทศ(#40) 3.1/2" ฿2945.00
ท่อในประเทศ(#40) 4" ฿3690.00
ท่อในประเทศ(#40) 5" ฿4885.00
ท่อในประเทศ(#40) 6" ฿6415.00
ท่อในประเทศ(#40) 8" ฿9910.00
ท่อในประเทศ(#40) 10" ฿15900.00
ท่อในประเทศ(#40) 12" ฿19060.00
ท่อในประเทศ(#40) 14" ฿23550.00
ท่อในประเทศ(#40) 16" ฿32830.00
ท่อนอก ERW
ท่อนอก ERW 8" SGP ฿10825.00
ท่อนอก ERW 8" SGP(ชุบ) ฿12350.00
ท่อนอก ERW 10" SGP ฿15220.00
ท่อนอก ERW 10" SGP(ชุบ) ฿17225.00
ท่อนอก ERW 12" SGP ฿19060.00
ท่อนอก ERW 12" SGP(ชุบ) ฿21570.00
ท่อนอก ERW 14" SGP ฿24410.00
ท่อนอก ERW 16" SGP ฿29460.00
อุปกรณ์สตีมดำ
อุปกรณ์สตีมแดง
อุปกรณ์เหล็กดำ ชนิดมีตะเข็บ
หน้าแปลนเชื่อม
หน้าแปลนบอด
อุปกรณ์เชื่อม#40 (ชุบสังกะสี)
ท่อนอก SML
ท่อนอก SML 3/8" SCH80 ฿1800.00
ท่อนอก SML 1/2" SCH40 ฿960.00
ท่อนอก SML 1/2" SCH80 ฿1260.00
ท่อนอก SML 3/4" SCH40 ฿1290.00
ท่อนอก SML 3/4" SCH80 ฿1650.00
ท่อนอก SML 1" SCH40 ฿1560.00
ท่อนอก SML 1" SCH80 ฿1980.00
ท่อนอก SML 1.1/4" SCH40 ฿2040.00
ท่อนอก SML 1.1/4" SCH80 ฿2730.00
ท่อนอก SML 1.1/2" SCH40 ฿2400.00
ท่อนอก SML 1.1/2" SCH80 ฿3300.00
ท่อนอก SML 2" SCH40 ฿2580.00
ท่อนอก SML 2" SCH80 ฿3660.00
ท่อนอก SML 2.1/2" SCH40 ฿4050.00
ท่อนอก SML 2.1/2" SCH80 ฿5550.00
ท่อนอก SML 3" SCH40 ฿5370.00
ท่อนอก SML 3" SCH80 ฿7440.00
ท่อนอก SML 3.1/2" SCH40 ฿6480.00
ท่อนอก SML 3.1/2" SCH80 ฿9000.00
ท่อนอก SML 4" SCH40 ฿7560.00
ท่อนอก SML 4" SCH80 ฿11100.00
ท่อนอก SML 5" SCH40 ฿10260.00
ท่อนอก SML 5" SCH80 ฿15300.00
ท่อนอก SML 6" SCH40 ฿13200.00
ท่อนอก SML 6" SCH80 ฿20760.00
ท่อนอก SML 8" SCH40 ฿19980.00
ท่อนอก SML 8" SCH80 ฿31200.00
ท่อนอก SML 10" SCH40 ฿28500.00
ท่อนอก SML 10" SCH80 ฿46500.00
ท่อนอก SML 12" SCH40 ฿37410.00
ท่อนอก SML 12" SCH80 ฿63750.00
ท่อนอก SML 14" SCH40 ฿51780.00
ท่อนอก SML 14" SCH80 ฿82500.00
ท่อนอก SML 16" SCH40 ฿67500.00
ท่อนอก SML 16" SCH80 ฿106200.00
Carbon Steel
REDUCE TEE £40 ฿330.00
Stainless Steel Pipe
    SCH10 (TP304)
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 1/2" SCH10 ฿1555.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 3/4" SCH10 ฿1965.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 1" SCH10 ฿2965.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 1.1/4" SCH10 ฿3815.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 1.1/2" SCH10 ฿4405.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 2" SCH10 ฿5685.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 2.1/2" SCH10 ฿7460.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 3" SCH10 ฿9145.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 4" SCH10 ฿11845.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 5" SCH10 ฿17400.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 6" SCH10 ฿20795.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 8" SCH10 ฿30035.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 10" SCH10 ฿41790.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 12" SCH10 ฿55925.00
    SCH40 (TP304)
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 1/2" SCH40 ฿1945.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 3/4" SCH40 ฿2580.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 1" SCH40 ฿3550.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 1.1/4" SCH40 ฿4805.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 1.1/2" SCH40 ฿5730.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 2" SCH40 ฿7705.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 2.1/2" SCH40 ฿12225.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 3" SCH40 ฿15985.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 4" SCH40 ฿22760.00
    ท่อสแตนลสเชื่อม 5" SCH40 ฿35040.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 6" SCH40 ฿45495.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 8" SCH40 ฿68485.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 10" SCH40 ฿99460.00
    ท่อสแตนเลสเชื่อม 12" SCH40 ฿125390.00
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเกลียว
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเชื่อม
    SCH10
    SCH40
อุปกรณ์ไซเลอร์
ท่อไซเลอร์
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลม (เคลือบฟ้า)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง (เคลือบสีฟ้า)
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x1.20mm. ฿216.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x1.40mm. ฿232.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x1.60mm. ฿254.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x1.80mm. ฿274.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.00mm. ฿302.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.30mm. ฿339.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x1.20mm. ฿291.00
ท่อสี่หลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x1.40mm. ฿316.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x1.60mm. ฿346.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1,1.4"x1.80mm. ฿375.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x2.00mm. ฿409.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x2.30mm. ฿452.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x3.20mm. ฿597.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x1.20mm. ฿336.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x1.40mm. ฿360.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x1.60mm. ฿396.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x1.80mm. ฿422.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x2.00mm. ฿469.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x2.30mm. ฿548.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x3.20mm. ฿730.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x1.20mm. ฿453.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x1.40mm. ฿484.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x1.60mm. ฿531.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x1.80mm. ฿570.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x2.00mm. ฿633.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 2"x2"X2.30mm. ฿741.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x2.80mm. ฿905.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 2"x2"x3.20mm. ฿998.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 60x60x2.00mm. ฿792.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 60x60x2.30mm. ฿900.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 60x60x3.20mm. ฿1220.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 2.1/2"x2.1/2"x1.40mm. ฿642.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 2.1/2"x2.1/2"x1.60mm. ฿706.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 2.1/2"x2.1/2"x1.80mm. ฿762.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 2.1/2"x2.1/2"x2.00mm. ฿854.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 2.1/2"x2.1/2"x2.30mm. ฿982.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 2.1/2"x2.1/2"x2.80mm. ฿1195.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 3"x3"x1.40mm. ฿757.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 3"x3"x1.60mm. ฿832.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 3"x3"x1.80mm. ฿890.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 3"x3"2.00mm. ฿990.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 3"x3"x2.30mm. ฿1138.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 3"x3"x2.80mm. ฿1395.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 3"x3"x3.20mm. ฿1554.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 3"x3"x4.00mm. ฿2127.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 90x90x2.80mm. ฿1664.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 90x90x3.20mm. ฿1887.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 90x90x4.00mm. ฿2234.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 4"x4"x1.80mm. ฿1198.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 4"x4"X2.0mm. ฿1332.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 4"x4"x2.30mm. ฿1532.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 4"x4"x2.80mm. ฿1865.00
ท่อสีเหลี่ยมโปร่ง 4"x4"x3.20mm. ฿2111.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 4"x4"x4.00mm. ฿2588.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 4"x4"x4.50mm. ฿2905.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 5"x5"x3.20mm. ฿2665.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 5"x5"x4.00mm. ฿3304.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 5"x5"x4.50mm. ฿3703.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 6"x6"x4.50mm. ฿4457.00
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 6"x6"x6.00mm. ฿5854.00
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนฟ้า
ท่อสี่เหลี่ยมแบน (เคลือบสีฟ้า)
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 2"x1"x1.2mm. ฿336.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 2"x1"x1.4mm. ฿360.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 2"x1"x1.6mm. ฿396.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 2"x1"x1.8mm. ฿422.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 2"x1"x2.0mm. ฿469.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 50x25x2.3mm. ฿523.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 50x25x3.2mm. ฿719.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 60x30x2.3mm. ฿661.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 60x30x3.2mm. ฿885.00
ท่อส่เหลี่ยมแบน 2.1/2"x1.1/2"x1.2mm. ฿458.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 2.1/2"x1.1/2"x1.4mm. ฿497.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 2.1/2"x1.1/2"x1.6mm. ฿547.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 2.1/2"x1.1/2"x1.8mm. ฿584.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 2.1/2"x1.1/2"x2.0mm. ฿656.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 65x35x2.3mm. ฿743.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 65x35x2.8mm. ฿908.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 3"x1.1/2"x1.20mm. ฿509.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 3"x1.1/2"x1.40mm. ฿552.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 3"x1.1/2"x1.6mm. ฿608.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 3"x1.1/2"x1.80mm. ฿650.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 3"x1.1/2"x2.00mm. ฿723.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 75x38x2.3mm. ฿845.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 75x38x2.8mm. ฿1031.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 75x38x3.2mm. ฿1142.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 75x45x2.3mm. ฿900.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 75x45x3.2mm. ฿1220.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 3"x2"x1.2mm. ฿573.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 3"x2"x1.4mm. ฿621.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 3"x2"x1.6mm. ฿683.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 3"x2"x1.8mm. ฿737.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 3"x2"x2.0mm. ฿819.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 75x50x2.3mm. ฿942.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 75x50x2.8mm. ฿1147.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 75x50x3.2mm. ฿1299.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 4"x2"x1.20mm. ฿698.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 4"x2"x1.4mm. ฿757.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 4"x2"x1.6mm. ฿832.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 4"x2"x1.8mm. ฿890.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 4"x2"x2.0mm. ฿987.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 4"x2"x2.3mm. ฿1139.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 100x50x2.3mm. ฿1146.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 100x50x2.8mm. ฿1386.00
ท่อสี่เหลียมแบน 100x50x3.2mm. ฿1584.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 100x65x2.3mm. ฿1255.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 100x65x2.8mm. ฿1519.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 125x75x2.5mm. ฿1663.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 125x75x2.8mm. ฿1854.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 125x75x3.2mm. ฿2108.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 150x50x2.5mm. ฿1663.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 150x50x2.8mm. ฿1854.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 150x75x3.20mm. ฿2392.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 150x75x4.5mm. ฿3333.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 150x100x2.8mm. ฿2332.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 150x100x3.2mm. ฿2654.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 150x100x4.0mm. ฿3304.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 200x86x4.0mm. ฿3783.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 200x86x4.5mm. ฿4240.00
ท่อสี่เหลี่ยมแบน 200x86x5.0mm. ฿4695.00
เหล็กฉากจีนแดง
เหล็กฉากจีนแดง 4"x4"x12.0mm. ฿2364.00
เหล็กฉากจีนแดง 4"x4"x9.0mm. ฿2127.00

 

Copyright © CGA-METAL. All rights reserved.